NAŠTIM


RADE ĆULIBRK
ADVOKAT 

Osnivač advokatske kancelarije. Advokaturom se bavi od 01.07.2006. godine.

Radi na predmetima u parničnim, vanparničnim, krivičnim, prekršajnim, stečajnim, upravnim postupcima i upravnim sporovima, privrednim sporovima, postupcima naknada šteta, nekretnina, zemljišnih/katastarskih registara, poslovima upisa u sudski registar, radnim sporovima.

Učesnik je mnogobrojnih seminara održanih u Republici Srpskoj i regionu.

E-mail : advokatr.culibrk@teol.net

Telefon : 051 / 307 – 099

065 / 516 – 450

BOJANA ĆULIBRK
STRUČNI SARADNIK

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, a od 2012 godine zaposlena je kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Rade K. Ćulibrk .

Pravosudni ispit je položila 2015 godine.

Oblasti na kojima radi: parnične, vanparnične, prekršajne, upravne i postupci upisa u registar privrednih društava.

Govori engleski jezik.

E- mail : bojanaculibrk@lawyer.com

Telefon : 051 / 307 – 099
065 / 811 – 220

NADA ĆULIBRK
ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, a od 2017 godine zaposlena kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Rade K. Ćulibrk.
Oblasti u kojima radi u toku usavršavanja i stručnog osposobljavanja: parnične, vanparnične, prekršajne, upravne i postupci upisa u registar privrednih društava.

Govori engleski jezik.

E- mail : nadaculibrk1102@mail.com

Telefon : 051 / 307 – 099
065 / 265 – 317

O NAMA

Advokatska kancelarija pruža sve vrste advokatskih usluga od 2006. godine. Sjedište advokatske kancelarije je u Banjoj Luci, Ulica Branka Ćopića br. 9. Advokatska kancelarija zatupa domaća i strana, fizička i pravna lica, pred sudovima, organima uprave i drugim institucijama u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, i na nivou Bosne i Hercegovine, kao pružanje pravne pomoći u zemljama regiona. Kancelarija se bavi pružanjem pravne pomoći u svim oblastima prava i to privrednog prava, poslovi upisa u sudski registar, radnog prava, naknada šteta, porodičnog prava, nasljednog prava, stvarnih prava, nekretnina, zemljišnih knjiga i katastra, vanparničnih postupaka, upravnih postupaka i upravnih sporova, odbrana u prekršajnim postupcima, kao i odbrana u krivičnim postupcima.

Visina nagrade za rad u izvršavanju advokatske djelatnosti i visina naknade troškova u vezi sa tim radom utvrđena je tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/05 ) i naplaćuje se u fiksnom iznosu po izradi podneska ili po zastupanju i odbrani na ročištu. U skladu sa Advokatskom tarifom visina nagrade i naknade za advokatske usluge se može i posebno ugovoriti.

Temelj našteg djelovanja čine visoki moralni i ljudski standardi izgrađeni tokom godina uspješnog rada, a cilj našeg djelovanja je profesionalno i pravilno primjenjivanje prava, uz pošotvanje moralnih i ljudskih tekovina.

U dosadašnjem radu stekli smo povjerenje preko hiljadu klijenata.