ADVOKATSKA KANCELARIJA
RADE ĆULIBRK


GRAĐANSKO PRAVO

Svaki građanin se u toku živ- ota može naći u poziciji stranke u nekom od građanskih postu- paka. Nerijetko su ti sporovi komplikovani i dugotrajni te zahtjevaju postupanje sa naročitom pažnjom i stručnošću.

PRIVREDNO PRAVO

Privredni sporovi su naj- češće sporovi velike vrijednosti u kojima se često, pored stra- naka, pojavljuje veći broj zainteresovanih lica, te takođe zahtjevaju postupanje sa izuzetnom pa žnjom i stručnošću .

KRIVIČNO PRAVO

Svako lice koje se zadesi u ulozi osumnjičenog, a kasnije i optu- ženog u krivičnom postupku ima pravo na adekvatnu odbranu kao jedno od osnovnih ljudskih prava.

UPRAVNO PRAVO

Kao oblast u kojoj država, organi državne uprave, republičke upave i republičke upravne organizacije u okviru vršenja javnih ovlašćenja štiteći javni interes često zadiru u pojedinačna prava građanina, neophodna je  efikasna i efekti- vna pravna zaštita.